Regulamin

Regulamin portalu internetowego car-expert.online z dnia 01.04.2020

I. Wstęp

 1. Właścicielem portalu internetowego car-expert.online jest Auto Vision Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Wilanowskiej 33 lok 43, 02-765 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832981 , NIP: 521-389-27-75, REGON: 385747344, o kapitale zakładowym w wysokości 7 500,00 zł (dalej „AVG”).
 2. Regulamin określa zasady korzystania z portalu eksperckiego car-expert.online oraz świadczonych przez portal usług.
 3. Portal internetowy car-expert.online świadczy następujące profesjonalne usługi dla Klientów Indywidualnych jak i Firmowych:
  • a) Wycena wartości pojazdów importowanych
  • b) Wycena wartości pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP
  • c) Opinie techniczne dotycząca stanu pojazdu
  • d) Opinie techniczne dotyczące zgodności technologii i części użytych do naprawy pojazdu
  • e) Opinie    techniczne    dotycząca     weryfikacji    korelacji    i     zakresu    uszkodzeń powypadkowych ze zgłoszonym przebiegiem zdarzenia
 4. Klient portalu internetowego car-expert.online powinien zapoznać się z niniejszym Regulaminem przed rozpoczęciem korzystania z portalu. Niezapoznanie się z Regulaminem nie zwalnia z konieczności jego stosowania i przestrzegania.
 5. Klient Indywidualny bez zatwierdzenia Regulaminu portalu internetowego nie będzie miał możliwości zamówienia wybranych Usług.
 6. Klient Firmowy podpisuje Regulamin jednorazowo wraz z podpisaniem Umowy współpracy.
 7. Aby móc korzystać z portalu car-expert.online Klient powinien posiadać dostęp do Internetu, przeglądarki internetowej oraz posiadać mail i telefon kontaktowy.
 8. Logo, szata graficzna oraz wszystkie elementy wizualne, graficzne podlegają ochronie prawnej. Auto Vision Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie udziela praw do wyżej wymienionych elementów portalu internetowego car-expert.online. Jednocześnie Auto Vision Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zastrzega sobie prawo to ochrony swoich dóbr poprzez zgłaszanie nadużyć odpowiednim Organom Państwa.
 9. Regulamin portalu internetowego car-expert.online odnosi się zarówno do strony internetowej jak i aplikacji mobilnej.

II. Definicje

 1. Auto Vision Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – zwana dalej (AVG) z siedzibą w Warszawie przy Alei Wilanowskiej 33 lok 43, 02-765 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832981 , NIP: 521-389-27-75, REGON: 385747344.
 2. car-expert.online – portal internetowy działający w modelu B2B oraz B2C
 3. Umowa współpracy – umowa określająca warunki współpracy pomiędzy Auto Vision Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a podmiotem zlecającym profesjonalne wykonanie Usług.
 4. Klient Indywidualny – osoba fizyczna nieposiadająca zdolności prawnej mająca ukończone 18 lat zlecająca wykonanie Usługi
 5. Klient Firmowy (Przedsiębiorca)– jest osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 6. Regulamin – zbiór zasad, procedur opisujących ramy wykonania zleconych Usług
 7. Dzień Roboczy – usługi wykonywane są w tygodniu od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
 8. Rzeczoznawca – osoba  z wiedzą  ekspercką wskazana przez  AVG do wykonania zleconej przez Klienta Usługi.
 9. Płatność online – płatność internetowa wykonana przez bezpieczną platformę transakcyjną PayU.
 10. Adres E-mail – aktualne i używane konto e-mailowe Klienta, podawane w procesie zlecania wykonania Usługi. Wszelkie oświadczenia woli AVG wysłane na Adres e-mail Klienta uznaje się za doręczone z chwilą ich wysłania. Uczestnik ponosi wyłączne ryzyko utraty funkcjonalności lub awarii wskazanego przez siebie Adresu e-mail.
 11. Cena – cena widoczna przy wyborze konkretnej Usługi.
 12. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej przetwarzane przez AVG w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w niniejszym Regulaminie, jak również w celach statystycznych związanych z prowadzeniem portalu internetowego car-expert.online oraz ewentualnego rozpatrywania reklamacji.
 13. Hasło – unikalny, znany wyłącznie Klientowi ciąg od 8 do 20 znaków, gdzie występuje przynajmniej jedna litera i jedna cyfra, umożliwiający uwierzytelnienie się przez Klienta w Portalu. Dozwolone znaki specjalne to !@#$^*()_+-=`[\]{}|;:,.\/? ]*$,
 14. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z Przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 15. Zakup – Wiążące Klienta oświadczenie woli złożone Sprzedawcy przez Klienta wyrażające wolę zawarcia umowy zakupu na warunkach określonych Ceną.
 16. Regulamin – niniejszy Regulamin portalu internetowego car-expert.online.
 17. RODO- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
 18. Umowa o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną – stosunek zobowiązaniowy zawarty pomiędzy AVG a Klientem z momentem zakupu przez Klienta konkretnej Usługi, o treści określonej niniejszym Regulaminem.
 19. Usługi – usługi wskazane w Regulaminie świadczone przez AVG na rzecz Klienta za pośrednictwem portalu internetowego car-expert.online bez jednoczesnej obecności stron (na odległość).
 20. Ustawa o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (D z.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

III. Warunki techniczne

 1. Korzystanie z portalu internetowego car-expert.online wymaga spełnienia przez Klienta wymagań technicznych, niezbędnych do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się AVG.
 2. Warunkiem technicznym korzystania z portalu internetowego car-expert.online jest posiadanie przez Klienta urządzenia końcowego pozwalającego na dostęp do sieci Internet, włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów. Dla poprawnego funkcjonowania portalu internetowego car-expert.online wymagana jest jedna z przeglądarek: Chrome i Firefox w ich najnowszych wersjach. Wersje przeglądarek starsze od aktualnych, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni. Wymagane jest włączenie obsługi cookies i java script w przeglądarce.
 3. Portal internetowy car-expert.online może używać plików cookies (tzw. „ciasteczek”). Pliki cookies umożliwiają dostosowanie działania stron do preferencji użytkowników. Dzięki plikom cookies możliwa jest analiza najczęściej odwiedzanych stron serwisu AVG, oraz zachowań użytkowników. Pliki cookies pozwalają nam na pomiar skuteczności reklam oraz dostosowanie przekazu do konkretnej grupy odbiorców. Dzięki plikom cookies jesteśmy w stanie doskonalić i ulepszać nasze serwisy internetowe tak, aby korzystanie z nich było jeszcze łatwiejsze i wygodniejsze.
 4. Pliki cookies stosowane w portalu internetowym car-expert.online nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników, które pozwoliłyby na ich jednoznaczną identyfikację jako Klientów, bądź indywidualne osoby.
 5. W Portalu internetowym car-expert.online stosujemy pliki cookies „stałe” oraz „sesyjne”. Pliki cookies „stałe” pozostają w przeglądarce internetowej urządzenia do czasu ich usunięcia przez użytkownika bądź do z góry ustalonego czasu określonego w parametrach pliku cookies. Pliki cookies „sesyjne” pozostają w przeglądarce internetowej do momentu jej wyłączenia bądź wyjścia, wylogowania się ze strony internetowej na której zostały zamieszczone.
 6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych najczęściej zezwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookies zarówno stałych jak i sesyjnych. Istnieje możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób, aby przed każdym umieszczeniem pliku cookies pojawiał się stosowny monit. Klient może również całkowicie zablokować obsługę plików cookies. Wiąże się to jednak z całkowitym bądź częściowym uniemożliwieniem poprawnego działania serwisu bądź serwisów internetowych. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.

IV. Warunki korzystania z portalu car-expert.online

 1. AVG zobowiązuje się do świadczeń na rzecz Klienta w zakresie i na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą skutecznego opłacenia wykupionej Usługi. Umowa zawierana jest na czas nieznaczony.
 3. Korzystanie z poszczególnych funkcji Portalu internetowego car-expert.online może być odpłatne. Informacje o odpłatności za korzystanie z takich funkcjonalności zamieszczone zostaną zgodnie z obowiązującym prawem oraz w taki sposób, aby można było się z nimi zapoznać przed skorzystaniem z takich funkcjonalności.
 4. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego udostępnianego w Portalu internetowego car-expert.online. Rejestracja jest dobrowolna i nie jest niezbędna do skorzystania z Portalu internetowego car-expert.online.
 5. Szczegółowe zasady korzystania z dedykowanych Klientowi Kuponów Promocyjnych oraz warunków innych akcji promocyjnych i marketingowych będą określane w Koncie Klienta lub określać je będą odrębne regulaminy, o których Klient zostanie powiadomiony przez AVG.
 6. W Koncie Klienta Usługodawca udostępnia historię zakupów dokonywanych w Portalu internetowym car-expert.online.
 7. Rejestracja w Koncie Klienta wykupionej w Portalu internetowym car-expert.online Usługi się automatycznie.
 8. AVG zastrzega prawo modyfikowania technicznego sposobu realizacji funkcjonalności Portalu internetowego car-expert.online, stosownie do zakresu i warunków wynikających z posiadanych uprawnień, a także odpowiednio do posiadanych możliwości technicznych, bez pogarszania ich jakości, a także bez wpływu na zakres praw i obowiązków Stron.
 9. W celu zapewnienia funkcjonowania Portalu internetowego car-expert.online oraz bezpieczeństwa komunikacji w Serwisie, w szczególności w trakcie składania Zamówień Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Portalu internetowego car- expert.online.
 10. AVG nie jest dostawcą „Internetu” ani dostawcą innych publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy PT. Klient we własnym zakresie powinien uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, za pomocą którego możliwy jest kontakt z Portalem internetowym car-expert.online i korzystanie z jego funkcjonalności.
 11. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
  • a) korzystania z Portalu internetowego car-expert.online w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, m.in. poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń
  • b) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w Portalu internetowego car-expert.online niezamówionej informacji handlowej;
  • c) niepodejmowania czynności mających na celu wejście w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla Klienta,
  • d) korzystania z Portalu internetowego car-expert.online zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem, w tym niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy obowiązującego prawa,
  • e) korzystania z Serwisu w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Klientów oraz dla AVG, z poszanowaniem ich dóbr osobistych (w tym prawa do prywatności) i wszelkich przysługujących im praw
  • f) korzystania z treści zamieszczonych w Portalu internetowym car-expert.online jedynie w zakresie własnego użytku osobistego; wykorzystywanie w innym zakresie treści należących do Usługodawcy lub osób trzecich jest dopuszczalne wyłącznie na podstawie wyraźnej zgody AVG lub ich właściciela.
 12. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za swoje czynności wykonane w Portalu internetowym car-expert.online.
 13. Usługodawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania z Portalu internetowego car- expert.online, w tym składania Zamówień, jak również może ograniczyć dostęp Klienta do Portalu internetowym car-expert.online, ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
  • a) podania przez Klienta danych wprowadzających w błąd lub naruszających prawa osób trzecich,
  • b) naruszania przez Klienta dóbr osobistych, w szczególności innych Klientów,
  • c) działań lub zaniechań sprzecznych z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami współżycia społecznego np. poprzez uporczywe, kilkukrotne składanie Zamówień oraz uporczywe, kilkukrotne nieodbieranie produktów.
 14. Osoba pozbawiona prawa do korzystania z Serwisu na podstawie postanowień Regulaminu nie może dokonać powtórnej Rejestracji bez uprzedniej zgody AVG.
 15. AVG zapewnia Klientowi pozbawionemu prawa do korzystania z Serwisu na podstawie Regulaminu mechanizm elektroniczny umożliwiający archiwizację w formie plików PDF informacji dotyczących Kodów aktywacyjnych oraz historii zakupów udostępnionej w Koncie Klienta.
 16. AVG może prowadzić testy nowych funkcjonalności lub rozwiązań technicznych Portalu internetowego car-expert.online. Informacje o nich będą umieszczane w Serwisie, jeśli będą wpływać na prawa i obowiązki Klientów.
 17. Rozmowy telefoniczne z Klientem są nagrywane i archiwizowane przez AVG w celach informacyjnych, dowodowych, a także w związku ze składaniem przez Klienta Zamówień. W przypadku, kiedy Klient nie wyraża zgody na nagrywanie rozmów telefonicznych powinien przerwać połączenie.
 18. AVG nie inicjuje kontaktu za pośrednictwem kanału czat.

V. Zakup usług

 1. Przed zakupem Usługi, Klient powinien skontaktować się ze Sprzedającym w celu potwierdzenia możliwości wykonania Usługi oględzin pojazdu.
 2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży Usługi na odległość w Portalu internetowym car-expert.online należy wybrać Usługę dostępny w Portalu internetowym car-expert.online i złożyć Zamówienie podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o informacje wyświetlane w Portalu internetowym car-expert.online.
 3. Złożenie Zamówienia możliwe są po akceptacji Regulaminu.
 4. Do zakupu Usługi nie jest konieczne założenie konta.
 5. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje odpowiednią wiadomości e-mail będący potwierdzeniem wpływu Zamówienia do Portalu internetowego car-expert.online
 6. Klient nie ma możliwość uiszczenia opłaty za wykupioną usługę gotówką.
 7. Portal internetowy car-expert.online udostępnia dwie możliwości opłacenia zamówionych Usług
  • a) Przelewem tradycyjnym na konto AVG. Płatność należy wykonać tak, aby środki pojawiły się na konie AVG w przeciągu 3 dni roboczych. W przeciwnym wypadku zamówienie zostanie anulowane.
  • b) W serwisie rozliczeniowym udostępnianym przez lidera płatności internetowych.
 8. Aby opłacić zamówioną usługę Klient automatycznie zostanie przekierowany do serwisu rozliczeniowego gwarantującego bezpieczeństwo transakcji.
 9. Usługa zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po otrzymaniu przez AVG potwierdzenia dokonanej płatności.
 10. AVG może świadczyć na rzecz Klienta nieodpłatne usługi polegające na informowaniu Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail i/lub SMS o bieżącym statusie realizacji zamówionej Usługi.
 11. W celu realizacji Zamówienia Klient jest zobowiązany podać wszystkie niezbędne dane umożliwiające jego realizację.
  • a) Niezbędne wymagania:
   • Imię Sprzedającego lub nazwa Komisu
   • Telefon Sprzedającego
   • Miejscowość oględzin
   • Markę pojazdu
   • Model pojazdu
   • Nr rejestracyjny lub nr VIN
  • b) Optymalne oczekiwania:
   • Link do ogłoszenia
   • Dokładny adres oględzin
   • Imię Sprzedawcy lub nazwę komisu
   • Telefon kontaktowy
 12. Brak podania nr VIN lub nr rejestracyjnego może uniemożliwić prawidłową weryfikację pojazdu udostępnionego przez Sprzedającego do oględzin. W takim przypadku AVG nie ponosi odpowiedzialności za wykonanie oględziny błędnego pojazdu.
 13. Usługi zamówione na portalu internetowym car-expet.online realizowane są w dni robocze od poniedziałku do piątku włączenie.
 14. AVG wystawia w Portalu internetowym car-expert.online faktury w formie elektronicznej w formacie PDF.
 15. AVG przesyła fakturę elektroniczną Klientowi na wskazany w zamówieniu adres e-mail, w terminie do 7 dni od daty wykonania usługi.

VI. Uprawnienia do odstąpienia od zakupionej Usługi

 1. Konsument, który w Portalu internetowym car-expert.online zawarł Umowę zakupu Usługi może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. Oświadczenia o odstąpieniu wystarczy wysłać drogą mailową na adres e-mail: biuro@car- expert.online z podaniem w tytule maila „Odstąpienie” i podaniem numeru zamówienia.
 3. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy zakupu Usługi rozpoczyna się w momencie opłacenia Usługi.
 4. AVG niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności.
 5. Uprawienia do zwrotu nie należą się Klientowi, jeśli zakupiona przez niego Usługa została już zrealizowana przez AVG.

VII. Cennik usług

 1. Ceny Usług podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, przy czym w przypadku oferty dla Klientów nie będących Konsumentami informacje o cenach Usług mogą prezentować wartości bez VAT, co będzie wyraźniej oznaczone w Portalu internetowym car-expert.online.
 2. Szczegółowy cennik dostępny jest w Załączniku nr 1 do Regulaminu.

VIII. Wykonanie usługi

 1. Zakupiona usługa realizowana jest w dni robocze od poniedziałku godzina 8:00 do piątku godzina 16:00
 2. Termin realizacji oględzin liczony jest od pierwszego dnia roboczego od godziny 8:00 następującego po zamówieniu i opłaceniu Usługi.
 3. Terminy realizacji oględziny dla poszczególnych Pakietów:
  • a. Pakiet Platinum – do 24h
  • b. Pakiet Gold – do 24h
  • c. Pakiet Silver – do 48h
  • d.Pakiet Standard – do 48h
 4. Pakiet Platinum realizowany jest poza kolejnością.
 5. W ciągu maksymalnie 24h od momentu wykonania oględzin przez Rzeczoznawcę Klient otrzyma Raport ma wskazany adres mailowy. AVG nie bierze odpowiedzialności za wskazanie błędnego adresu mailowego przez Klienta.
 6. Terminy realizacji innych Usług ustalane są indywidualnie z Klientem.
 7. AVG nie ponosi odpowiedzialności za powstałe opóźnienia, jeśli wynikają one z dostępności Sprzedającego. W takim przypadku terminy realizacji zakupionych usług biegną od terminu dostępności auta u Sprzedającego.

IX. Rodzaje świadczonych Usług

 1. Wszystkie świadczone Usługi realizowane są przy zachowaniu najwyższych standardów wdrożonych przez AVG
 2. Usługi świadczone są przez niezależnych Rzeczoznawców posiadających wiedzę ekspercką
 3. Rzeczoznawcy dokonują oględzin z najwyższą starannością i dokładnością pracując na profesjonalnym sprzęcie.
 4. Usługi świadczone są dla pojazdów osobowych oraz ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5T
 5. Wykonywane Usługi:
  • a) Opinie techniczne dla Klientów Indywidualnych pojazdu w stanie nieuszkodzonym
   • a. Pakiet Standard
   • b. Pakiet Silver
   • c. Pakiet Gold
   • d. Pakiet Platinum
  • b) Certyfikaty    jakości    dla     Klientów    Firmowych    dotycząca    stanu    pojazdów nieuszkodzonych
   • a. Pakiet Komis Budget
   • b. Pakiet Komis Optimal
   • c. Pakiet Komis Diament
  • c) Wycena wartości pojazdów importowanych
  • d) Wycena wartości dla Klientów Firmowych pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP
  • e) Opinie techniczne dotyczące zgodności technologii i części użytych do napraw powypadkowych pojazdu
  • f) Opinie    techniczne    dotycząca     weryfikacji    korelacji    i     zakresu    uszkodzeń powypadkowych ze zgłoszonym przebiegiem zdarzenia

X. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Auto Vision Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Wilanowskiej 33 lok 43, 02-765 Warszawa wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000832981 , NIP: 521-389-27-75, REGON: 385747344, o kapitale zakładowym w wysokości 7 500,00 zł (dalej „AVG”).
 2. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania Danych osobowych osoba, której dane dotyczą może skontaktować się z AVG drogą mailową pod adresem e-mail: biuro@car- expert.online, należy wówczas podać swoje imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, w celu prawidłowego zidentyfikowania osoby, której dane dotyczą oraz udzielenia odpowiedzi na treść zgłoszenia. W razie wątpliwości co do tożsamości osoby kontaktującej się AVG może ją poprosić o podanie dodatkowych informacji. Otrzymane zgłoszenia będą rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przez AVG zgłoszenia, a w sprawach skomplikowanych lub z uwagi na ilość przekazanych żądań termin ten może ulec wydłużeniu do 90 dni, AVG poinformuje wówczas o zaistnieniu ww. okoliczności nadawcę korespondencji w terminie 30 dni. Powołaliśmy także Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy, pod adresem e-mail: biuro@car-expert.online.
 3. Państwa dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach, w oparciu o poniższe podstawy prawne:
  • a) Wyrażonej przez Państwa zgody w celu wskazanym w jej treści:
   • Może dotyczyć wskazania danych osobowych, które chociaż nie są konieczne do wykonania umowy, znacznie ułatwiają kontakt
   • Może dotyczyć wykorzystania plików typu „cookies” do obsługi portalu internetowego car-expert.online. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Odmowa wyrażenia zgody lub jej wycofanie spowoduje, że AVG nie będzie mogła przetwarzać danych w celach wskazanych w zgodzie.
  • b) W celu realizacji zawartej umowy z AVG lub doprowadzenia do jej zawarcia, w tym:
   • zarządzanie Kontem Uczestnika w Serwisie Aukcyjnym oraz umożliwienia Uczestnikom korzystania z Serwisu Aukcyjnego na warunkach Regulaminu,
   • obsługa portalu internetowego car-expert.online, w których Klient dokonuje zakupu
   • realizacja nabycia i odbioru Raportu
  • c) W celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego, w tym:
   • w związku z koniecznością dokonywania rozliczeń publicznoprawnych (podatkowych),
   • w związku z koniecznością przechowywania dokumentacji zawierającej dane osobowe, stanowiącej dokumenty księgowo – podatkowe.
  • d) W celu dochodzenia roszczeń i obrona przed nimi, w tym:
   • w sytuacji niewywiązywania się z umowy także w celach windykacyjnych, będących realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów AVG
  • e) W celu prowadzenia działań marketingowych produktów i usług AVG, będących realizowaniem prawnie uzasadnionych interesów AVG,
  • f) W celu zapewnienia bezpieczeństwa, w tym z zakresu IT, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów AVG.
  • g) W celu rozpatrywania potencjalnych reklamacji, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów AVG,
  • h) W celach analitycznym i badania satysfakcji Klientów, co stanowi realizację prawnie uzasadnionych interesów administratora.
 4. Okres przetwarzania pozyskanych danych osobowych związany jest ze wskazanymi powyżej celami ich przetwarzania. Wobec tego Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu AVG, wskazanego w lit. e-i powyżej będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez osobę, której dane dotyczą sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (np. marketing własnych produktów i usług).
 5. Dane osobowe będą przetwarzane przez AVG przez okres niezbędny do doprowadzenia do zawarcia i prawidłowego wykonania umowy zgodnie z Regulaminem, po czym dane będą przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń i czynów karalnych. Przetwarzanie Danych osobowych w celach rachunkowych i podatkowych, co do zasady będzie się odbywać przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym upłynął termin płatności podatku, przy czym szczegółowe okresy są określone w przepisach prawa np. przepisach podatkowych i rachunkowych. Dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przetwarzane do czasu jej wycofania lub usunięcia Konta. Dane przetwarzane na potrzeby
 6. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom w wypadku wyrażenia przez Klienta dobrowolnej zgody na udostępnienie tych danych podmiotom które wskażą Klienci w swoim oświadczeniu lub w przypadku istnienia obowiązku udostępnienia danych osobowych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa podmiotom uprawnionym do ich otrzymania, w szczególności powszechnemu operatorowi pocztowemu, organom dochodzeniowo-śledczym, organom nadzorczym, sądom, bądź gdy istnieje prawnie uzasadniony interes po stronie AVG lub podmiotu trzeciego dla udostępnienia tych danych. Jednocześnie informujemy, że dane osobowe Klienta mogą być ujawniane podmiotom wspierającym działania AVG tj.: serwisantom systemów informatycznych, dostawcom rozwiązań chmurowych, kancelariom prawnym, firmom consultingowym i audytorskim, firmom windykacyjnym, firmom wspierającym administracyjnie AVG. Usługodawca wybiera tylko takie podmioty do świadczenia na jego rzecz usług, które dają należyte gwarancje wypełniania wymogów wynikających z RODO.
 7. Podanie Danych Osobowych przez Klienta jest niezbędne do zawarcia umowy oraz korzystania z Portalu internetowego car-expert.online na warunkach przewidzianych Regulaminem, a także przeprowadzenia ewentualnego postępowania reklamacyjnego, czy też wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa podatkowego, rachunkowego.
 8. Klientowi, którego dane dotyczą przysługuje prawo żądania od AVG dostępu do jej Danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją osoby, której dane dotyczą, lub gdy są one przetwarzane na potrzeby marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim. Przysługuje również prawo do cofnięcia wyrażonej przez siebie zgody na przetwarzanie danych, w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem
 9. Osobie, której dane dotyczą przysługuje w związku z przetwarzaniem przez AVG Danych osobowych prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

XI. Reklamacje

 1. Klient ma prawo do składania reklamacji w formie:
  • a) Pisemnej – przesyłką pocztową nadaną na adres: Auto Vision Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy Alei Wilanowskiej 33 lok 43, 02-765 Warszawa
  • b) Elektronicznej pod adresem e-mail: reklamacje@car-expert.online
 2. Każda reklamacja powinna zawierać:
  • a) Imię i Nazwisko Klienta
  • b) Adres E-mail Klienta
  • c) W tytule maila zawierać nr raportu
  • d) Szczegółowy opis reklamacji
  • e) Dokumentację zdjęciową
  • f) Adres do korespondencji
 3. AVG rozpoznaje reklamację w terminie do 10 dni roboczych licząc od pierwszego dnia roboczego następującego po wpłynięciu reklamacji, nie wliczając sobót.
 4. Reklamacje bez dokumentacji zdjęciowej nie będą rozpatrywane.
 5. W szczególnie skomplikowanych przypadkach, uniemożliwiających rozpatrzenie reklamacji i udzielenie odpowiedzi w terminie, o którym mowa w ust. 3, AVG wskazany nowy termin rozpatrzenia reklamacji.

XII. Odpowiedzialność

 1. AVG nie ponosi odpowiedzialności za problemy bądź ograniczenia techniczne, w tym szybkość przesyłu danych sprzętu komputerowego, urządzenia końcowego, systemu teleinformatycznego oraz infrastruktury telekomunikacyjnej, z których korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi korzystanie z Portalu internetowego car-expert.online.
 2. Klient jest wyłącznie odpowiedzialny za zapewnienie technicznej zgodności pomiędzy wykorzystywanym przez siebie sprzętem komputerowym lub urządzeniem końcowym oraz systemem teleinformatycznym lub telekomunikacyjnym, a Portalem internetowym car-expert.online.
 3. Klient ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działania lub zaniechania za działania lub zaniechania innego podmiotu, któremu umożliwia korzystanie z Portalu internetowego car-expert.online za pośrednictwem własnego Konta.
 4. AVG nie ponosi odpowiedzialności za skutki korzystania z Portalu internetowego car- expert.online przez Klienta w sposób sprzeczny z obowiązującym prawem, Regulaminem lub przyjętymi w tym zakresie zasadami współżycia społecznego lub zwyczajami.
 5. AVG zastrzega możliwość zawieszenia lub zakończenia świadczenia poszczególnych funkcjonalności Portalu internetowego car-expert.online z uwagi na konieczność konserwacji, przeglądu lub rozbudowy bazy technicznej, w przypadku, gdy nie naruszy to praw Klienta.

XIII. Prawa autorskie

 1. Wszelkie prawa z zakresu własności intelektualnej lub ochrony własności przemysłowej, w tym prawa autorskie do materiałów udostępnionych w portalu internetowym car- expert.online, w szczególności opisów, fotografii, baz danych, logotypów przysługują wyłącznie AVG. Korzystanie z takich materiałów, a w szczególności ich utrwalanie i zwielokrotnianie, wprowadzanie do obrotu, publiczne rozpowszechnianie, modyfikowanie całości oraz pojedynczych fragmentów, łączenie z innymi utworami oraz wprowadzenie do sieci komputerowej jest dopuszczalne wyłącznie za pisemną, pod rygorem nieważności, zgodą AVG.

XIV. Postanowienia końcowe

 1. AVG nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek utrudnienia w dostępie do strony car- expert.online wynikające z przyczyn technicznych, jak również za pomyłkowe lub przypadkowe oraz za zdarzenia zewnętrzne, nieprzewidziane oraz zdarzenia siły wyższej.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie w Portalu internetowym car-expert.online stosuje się odpowiednio przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności Ustawy KK, Ustawy KC, Ustawy DE.
 3. AVG ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 3 dni roboczych liczonych od dnia zakupienia Usługi z opcią płatności tradycyjnej, jeśli wskazana w zamówieniu kwota nie zostanie w całości przelana na konto AVG.
 4. AVG nie pokrywa ani nie partycypuje w kosztach poniesionych przez Klienta w związku z dojazdem do miejsca oględzin.
 5. Wszelkie spory związane z wykonaniem, niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów sprzedaży, zawieranymi na podstawie Regulaminu, rozstrzyga sąd właściwy dla siedziby AVG.
 6. AVG zastrzega sobie możliwość zmiany i uzupełnienia postanowień Regulaminu oraz wprowadzania zmian w funkcjonowaniu portalu internetowego car-expert.online. Informacja o każdorazowej zmianie Regulaminu będzie umieszczana na stronie https://car-expert.online oraz na koncie Klienta. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia. Klient przy pierwszym logowaniu w portalu internetowym car-expert.online od dnia wejścia w życie zmian Regulaminu, zostanie powiadomiony o tych zmianach oraz o możliwości ich akceptacji lub odrzucenia. Odrzucenie zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy o Świadczenie Usług Drogą Elektroniczną.

Załącznik nr 1. – Cennik Usług

 • a) Opinie techniczne dla Klientów Indywidualnych pojazdów w stanie nieuszkodzonym
 • b) Wycena wartości pojazdów importowanych w stanie nieuszkodzonym
  • a. 200zł netto – dla jednego auta
  • b. ustalana indywidualnie – hurtowe ilości
 • c) Wycena wartości dla Klientów Firmowych pojazdów zarejestrowanych na terytorium RP
  • a. 225zł netto – dla jednego auta
  • b. ustalana indywidualnie – hurtowe ilości
 • d) Opinie techniczne dotyczące zgodności technologii i części użytych do napraw powypadkowych pojazdu
  • a. 200zł netto – dla jednego auta
  • b. ustalana indywidualnie – hurtowe ilości
 • e) Opinie techniczne dotycząca weryfikacji korelacji i zakresu uszkodzeń powypadkowych ze zgłoszonym przebiegiem zdarzenia
  • ustalana indywidualnie
 • f) Certyfikaty jakości dla Klientów Firmowych dotycząca stanu pojazdów nieuszkodzonych
  • a. Pakiet Komis Budget
  • b. Pakiet Komis Optimal
  • c. Pakiet Komis Diament

* – Cena promocyjna. Obowiązuje w przypadku umieszczenia logo Car Expert na pierwszym zdjęciu w ogłoszeniu na portalu sprzedażowym

** – Cena promocyjna. Obowiązuje w przypadku umieszczenia logo Car Expert na pierwszym zdjęciu w ogłoszeniu na portalu sprzedażowym. Oferta tylko dla marek Premium.